Hãy theo học tại Trường Chuyên môn Phúc lợi Quốc tế AOI nếu bạn thực sự quyết tâm trở thành Hộ lý viên. Thành phố Tsuchiura - Tỉnh Ibaraki

THÔNG TIN MỞ

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG

Đơn yêu cầu xác nhận mẫu 2

Báo cáo tự đánh giá kiểm điểm

Báo cáo tự đánh giá Trường học niên khóa 2019

Báo cáo đánh giá của Ban liên quan Trường học

Báo cáo của Ban liên quan Trường học niên khóa 2019